Apache2 Basic Authentication

sites-available altında oluşturduğumuz conf dosyasının içerisine aşağıda ki kod bloğunu ekliyoruz. 


<Directory "/var/www/html/protected">
  AuthType Basic
  AuthName "Authentication Required"
  AuthUserFile "/etc/htpasswd/.htpasswd"
  Require valid-user

  Order allow,deny
  Allow from all
</Directory>

daha sonra yeni bir htpasswd kullanıcısı oluşturuyoruz. 


htpasswd /etc/htpasswd/.htpasswd admin

bize admin kullanıcısı için parola soracaktır ve yazdığımız parolayı hash'leyerek sistemde saklayacaktır.